Zarząd spółki Fit Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507996, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Fit Projekt sp. z o.o., Fitarena sp. z o.o. oraz Centrum Sportowe Kiko Plus sp. z o.o. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 500 §2 i §21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia powyżej wskazanych spółek. Dokument do pobrania –  PLAN POŁĄCZENIA

-10%

Subscribe now for discount

Quanfit Fitness & Wellness Basen w Galerii Cuprum Arena Sikorskiego 20

Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody basenowej w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz.U. Poz. 2016 z 2015 r.)